Vzory pedagogickej dokumentácie platné pre školský rok 2011/12

# ID Názov Prevziať
1. 054 Denník evidencie odborného výcviku  Prevziať PDF
2. 069 Denník výchovnej skupiny  Prevziať PDF
3. 078 Denný záznam školského internátu  Prevziať PDF
4. 259 Evidencia dochádzky detí MŠ  Prevziať PDF
  259sk+rsn Evidencia dochádzky detí MŠ (slovensky+rusínsky)  Prevziať PDF
5. 023 Katalógový list dieťaťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  Prevziať PDF
6. 022 Katalógový list žiaka  Prevziať PDF
7. 025 Katalógový list žiaka - Konzervatórium  Prevziať PDF
8. 028 Katalógový list žiaka - nižšie sekundárne vzdelávanie  Prevziať PDF
9. 029 Katalógový list žiaka - primárne vzdelávanie  Prevziať PDF
10. 024 Katalógový list žiaka - Tanečné konzervatórium  Prevziať PDF
11. 026 Katalógový list žiaka - ZUŠ - tanečný odbor  Prevziať PDF
12. 015 Katalógový list žiaka - ZUŠ - výtvarný odbor  Prevziať PDF
13. 030 Katalógový list žiaka - ZUŠ – hudobný odbor  Prevziať PDF
14. 027 Katalógový list žiaka - ZUŠ – literárno-dramatický odbor  Prevziať PDF
15. 072 Osobný spis dieťaťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva  Prevziať PDF
16. 045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie  Prevziať PDF
  045sk+rsn Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (slovensky+rusínsky)  Prevziať PDF
17. 090 Osobný spis dieťaťa v ŠKD  Prevziať PDF
  090rsn Osobný spis dieťaťa v ŠKD (rusínsky)  Prevziať PDF
18. 047 Osobný spis dieťaťa/žiaka  Prevziať PDF
19. 055 Osobný spis žiaka  Prevziať PDF
20. 080 Osobný spis žiaka s autizmom  Prevziať PDF
21. 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ  Prevziať PDF
  234sk+rsn Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ (slovensky+rusínsky)  Prevziať PDF
22. 260 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania  Prevziať PDF
23. 067 Prehľad prázdninovej činnosti  Prevziať PDF
24. 053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka  Prevziať PDF
25. 056 PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE
056a Pokyny pre vyplnenie prihlášky 056b Formulár pre lekárske potvrdenie
 Prevziať PDF
26. 031 Príloha katalógového listu žiaka  Prevziať PDF
27. 035 Protokol o ................. štátnej jazykovej skúške  Prevziať PDF
28. 037 Protokol o absolutóriu - obal na protokoly žiakov  Prevziať PDF
29. 032 Protokol o maturitnej skúške - obal na protokoly žiakov  Prevziať PDF
30. 036 Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške  Prevziať PDF
31. 033 Protokol o výsledku .............................. skúšky  Prevziať PDF
32. 034 Protokol o záverečnej skúške - obal na protokoly žiakov  Prevziať PDF
33. 046 Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD  Prevziať PDF
34. 057 Štátna jazyková skúška  Prevziať PDF
35. 081 Triedna kniha pre 7. - 9. ročník špeciálnej ZŠ-variant A  Prevziať PDF
36. 058 Triedna kniha pre hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie  Prevziať PDF
37. 062 Triedna kniha pre I. stupeň špeciálnej základnej školy pre žiakov s MP-AB  Prevziať PDF
38. 064 Triedna kniha pre II. stupeň špeciálnej základnej školy s MP A  Prevziať PDF
39. 082 Triedna kniha pre kurzy  Prevziať PDF
40. 041 Triedna kniha pre materské školy  Prevziať PDF
  041sk+rsn Triedna kniha pre materské školy (slovensky+rusínsky)  Prevziať PDF
41. 075 Triedna kniha pre nižšie sekundárne vzdelávanie  Prevziať PDF
42. 044 Triedna kniha pre nultý prípravný ročník  Prevziať PDF
43. 059 Triedna kniha pre praktickú školu  Prevziať PDF
44. 066 Triedna kniha pre praktickú školu (nové)  Prevziať PDF
45. 068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie  Prevziať PDF
46. 061 Triedna kniha pre prípravný - 6. ročník špeciálnej základnej školy AB6  Prevziať PDF
47. 042 Triedna kniha pre ŠKD  Prevziať PDF
48. 049 TRIEDNA KNIHA pre školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času  Prevziať PDF
49. 077 Triedna kniha pre skupinové vyučovanie  Prevziať PDF
50. 063 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu - variant C  Prevziať PDF
51. 100 Triedna kniha pre špeciálnu ZŠ pre žiakov s hlbokým stupňom MP - C  Prevziať PDF
52. 065 Triedna kniha pre stredné odborné školy  Prevziať PDF
53. 083 Triedna kniha pre stredné školy  Prevziať PDF
54. 070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení  Prevziať PDF
55. 074 Triedna kniha pre žiakov s autizmom  Prevziať PDF
56. 079 Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním  Prevziať PDF
57. 060 Triedna kniha pre ZŠ pri zdravotníckom zariadení(nemocnici)  Prevziať PDF
58. 076 Triedny výkaz pre nižšie sekundárne vzdelávanie  Prevziať PDF
59. 051 TRIEDNY VÝKAZ pre nultý / prípravný ročník  Prevziať PDF
60. 084 Triedny výkaz pre praktickú školu  Prevziať PDF
61. 088 Triedny výkaz pre praktickú školu (nový)  Prevziať PDF
62. 091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie  Prevziať PDF
63. 085 Triedny výkaz pre špeciálnu ZŠ pre žiakov s ment. postihnutím  Prevziať PDF
64. 089 Triedny výkaz pre špeciálnu ZŠ pre žiakov s ment. postihnutím (nový)  Prevziať PDF
65. 071 Triedny výkaz pre SŠ  Prevziať PDF
66. 087 Triedny výkaz pre ZŠ pre žiakov s autizmom  Prevziať PDF
67. 052 Záznam o práci vo voliteľom predmete, nepovinnom predmete a v záujmovom útvare  Prevziať PDF
68. 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare  Prevziať PDF
69. 261 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania  Prevziať PDF
70. 341 Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby  Prevziať PDF
71. 342 Osvedčenie o zaškolení  Prevziať PDF
72. 343 Osvedčenie o zaučení  Prevziať PDF
73. 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie  Prevziať PDF
74. 345 Triedny výkaz pre nižšie sekundárne vzdelanie  Prevziať PDF
Zmeny v knižnici vzorov formulárov pedagogickej dokumentácie

Priestor na komentáre


(c) UIPŠ 2011, naposledy zmenené 10.8.2011